දැන් පුලුවන් අපෙන් Web Hosting ගන්න අඩු මුදලකට

Package 01 (මාසෙකට රුපියල් 350 පොඩි html site එකක් දාගන්න පුලුවන් කිසිම අවුලක් නැතුව )

Disk : 150 MB

Bandwidth : 10 GB

SSL Free (Let’s Encrypt)

Mail Account : 1

Server Location : Singapore

ගන්නවා නම් mail එකක් දාන්න https://bocca.wtf/contact-us/