මම කලින් ලිපියක් දැමිමා කොහොමද teamspeak 3 server එකක් හදන්නෙ කියල එක බලන්න මුලින්ම 🙂

Teamspeak 3 server එකක් backup කරලා අලුත් server එහෙකට install කරන විදිය ගැන තමා මේ ලිපියෙන් කියන්නේ

SERVER එක BACKUP කරමු

පහලින් තියන YaTQA tool එක download කරලා install කරගන්න

YaTQA tool එක open කරගන්න

Server address කියන තැනට ඔයාගෙ vps ip එක දෙන්න

Username එකට serveradmin දාන්න

Password එක ගන්න විදිය තියනවා මම කලින් දාපු ලිපියේ

connect දෙන්න

ඔය විදිහට තමයි teamspeak එක backup කරන්නේ

දැන් බලමු කොහොමද teamspeak backup එක install කරන්නේ කියලා වෙන server එහෙකට

backup එක install කරන්න ඔන server එකට connect වෙන්න YaTQA tool එකෙන්

save කරගත්ත backup file එක open කරන්න

ඔය විදිහට තමයි teamspeak backup එක install කරන්නේ

මතක ඇතුව comment එකක් දාන්න 🙂

තව පොඩි දෙයක් තියනව කියන්න අපේ බොක්ක වෙබ් පිටුවට phone වලින් එන අයට අපි ඇප් එකක් හදල තියනවා කැමතිනම් download කරලා install කරගන්න 🙂

4 Replies to “TeamSpeak 3 Server Backup කරමු”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *