වෙබ් පිටුවක් PDF එකක් විදිහට Save කරමු

අපි යන වෙබ් අඩවි වල තියන දෙවල් PDF එකක් විදියට Save කරගන්න විදිහ ගැන මේ ලිපියෙන් කතා කරන්නේ. එහෙම save කරගත්තම තියන වාසි Internet නැතිව උනත් අපි save කරගත්ත වෙබ්…

Continue Readingවෙබ් පිටුවක් PDF එකක් විදිහට Save කරමු