සිංහල type කරමු ලෙසියෙන්ම

කට්ට කාගේන සිංහල type කරන්නේ නැතුව ලෙසියෙන්ම සිංහල type කරන්න පුලුවන් මෘදුකාංගයක්. ලින්ක් එකට ගිහිල්ලා සිංහල type කරන මෘදුකාංගය download කරගෙන ස්ථාපනය කරගන්න. DOWNLOAD

Continue Readingසිංහල type කරමු ලෙසියෙන්ම