ශෝටොකාන් කරාටේ (Shotokan Karate)

අද මන් කතා කරන්නේ මන් හදාරන සටන් කලාව ගැන....... ශෝටොකාන් කරාටේ ගැන. ගොඩක් පැරණි සටන් කලාවක් වන මෙයවර්තමානය වන විට විවිධ වූ වෙනස්කම් වලට භාජනය වී ක්‍රීඩාවක් බවට පත් වී…

Continue Readingශෝටොකාන් කරාටේ (Shotokan Karate)