පුද්ගලික ආරක්ෂාවේ අයිතිය

මොකද්ද ‍‍මේ පුද්ගලික ආරක්ෂාවේ අයිතිය.. ඇයි අපි එය දැනගත යුත්තේ… පුද්ගලික ආරක්ෂාවේ අයිතිය ශ්‍රි ලංකා දණ්ඩනීති සංග්‍රහයේ 89 සිට 99 දක්වා වගන්ති මගින් සිවිල් වැසියෙකුට දීල තියෙනව තමන්ගේ ආරක්ෂාව තමාට…

Continue Readingපුද්ගලික ආරක්ෂාවේ අයිතිය