එම්.එම්.ඒ. කියන්නේ මරු ගේම් එකක්ද?

එම්.එම්.ඒ. කියන්නේ මරු ගේම් එකක්ද? මෙන්න ඇත්ත... ඩැනා වයිට් ඇවිල්ලා කික් බොක්සර් කෙනෙක්. යූ.එෆ්.සී. සම නිර්මාතෘ හොරියන් ග්‍රේසීගෙන් ඩැනා වයිට් මේක මිලදී ගන්නේ විශාල ලෙස ලාභ ලැබීමේ අරමුණින්. සටන් ක්‍රීඩාව…

Continue Readingඑම්.එම්.ඒ. කියන්නේ මරු ගේම් එකක්ද?