මානසික නිදහස සහ රැවටීම…

මානසික නිදහස සහ රැවටීම… සමහර මිනිසුන්ගේ සතුට රදාපවතින්නේ බැංකුවේ ඉතුරු කරපු සල්ලි ගාණ වැඩි වෙන තරමට…. ඒ වගේම තවත් සමහරු සතුටු වෙන්නේ හම්බකරන හැම සතයම […]

ආදරයෙන් පරාජය වීම හෙවත් බූට් එක 💔

ඔබත් අපාරාජිත ප්‍රේමයක උරුමකරුවෙක්ද ? එසේනම් මගේ සුභ පැතුම් ! ලෝකයේ බොහෝ දෙනෙකු ජීවිතයේ එක්වරක් හෝ ප්‍රේමයෙන් පැරදී ඇත. සමහරු කිහිප වරක් ! අද මේ […]