මානසික නිදහස සහ රැවටීම…

මානසික නිදහස සහ රැවටීම... සමහර මිනිසුන්ගේ සතුට රදාපවතින්නේ බැංකුවේ ඉතුරු කරපු සල්ලි ගාණ වැඩි වෙන තරමට.... ඒ වගේම තවත් සමහරු සතුටු වෙන්නේ හම්බකරන හැම සතයම fashions, pizza huts, films halls,…

Continue Readingමානසික නිදහස සහ රැවටීම…

විවාහවීමට සිටින ඔබට උපදෙසක් 💙

ගැහැණු ගති - පිරිමි ගති !  ගැහැනිය සහ පිරිමියා කායික සහ මානසික යන දෙඅංශයෙන්ම ඉඳුරාම වෙනස් දෙදෙනෙකි.  මෙකී අසමානතා ඇති දෙපලක් එක වහලක් යටට වන්නට පෙර දෙදෙනාගේ අසමානතා ගැන දැනගත…

Continue Readingවිවාහවීමට සිටින ඔබට උපදෙසක් 💙