ලංකාවට ඉන්ටනෙට් එන විදිය

ලංකාවට Internet එන්නේ චන්ද්‍රිකා වලින් නම් නෙමෙයි? එහෙනම් කොහොමද? අපි හැමෝම හිතන් හිටියේ චන්ද්‍රිකා වලින් කියලනේ.. එහෙම නෙමෙයි මෙන්න මෙහෙමයි එන්නෙ.චන්ද්‍රිකා වලින් නම් නෙමෙයි. මුහුදු […]