පරිගණකයේ දෘඩ තැටිය (Hard Disk) ආයුකාලය පරික්ෂා කරමු

අද කතා කරන්න යන්නේ පරිගණකයේ දෘඩ තැටිය තව කොච්චර කාලයක් බාවිතා කරන්න පුලුවන්ද කියලා බලන මෘදුකාංගයක් ගැන මම පලහන් දිලා තියන වෙබ් පිටුවට ගිහිල්ලා මෘදුකාංගය download කරගේන පරිගණකයට ස්ථාපනය කරගන්න.…

Continue Readingපරිගණකයේ දෘඩ තැටිය (Hard Disk) ආයුකාලය පරික්ෂා කරමු