මානසික නිදහස සහ රැවටීම…

මානසික නිදහස සහ රැවටීම… සමහර මිනිසුන්ගේ සතුට රදාපවතින්නේ බැංකුවේ ඉතුරු කරපු සල්ලි ගාණ වැඩි වෙන තරමට…. ඒ වගේම තවත් සමහරු සතුටු වෙන්නේ හම්බකරන හැම සතයම […]