මානසික නිදහස සහ රැවටීම…

මානසික නිදහස සහ රැවටීම... සමහර මිනිසුන්ගේ සතුට රදාපවතින්නේ බැංකුවේ ඉතුරු කරපු සල්ලි ගාණ වැඩි වෙන තරමට.... ඒ වගේම තවත් සමහරු සතුටු වෙන්නේ හම්බකරන හැම සතයම fashions, pizza huts, films halls,…

Continue Readingමානසික නිදහස සහ රැවටීම…