පරිගණක ක්‍රීඩා කරන අයට

https://youtu.be/Y0g_31klGAA Sri Lanka Telecom සහ Mobitel එකතු වෙලා වෙනස්ම වැඩක් කරල තියනවා ලංකාවේ පරිගණක ක්‍රීඩා කරන අයට ගොඩක් වෙලාවට අපි පරිගණක ක්‍රීඩා කරන්නේ විනෝදයට හැබැයි පරිගණක ක්‍රීඩා තමන්ගේ රැකියා කරගෙන…

Continue Readingපරිගණක ක්‍රීඩා කරන අයට