නොමිලේ ගන්න පුලුවන් හොඳම VPN එක

  • Post category:VPN
  • Post comments:3 Comments

මම මිට කලින් ලිපි දෙකක් ලියලා තියනව කොහොමද vpn එකක් හදන්නේ කියල එකත් බලන්න :) https://bocca.wtf/openvpn-linux-vps/ https://bocca.wtf/wireguard-vpn-%e0%b6%91%e0%b6%9a-%e0%b7%83%e0%b7%8a%e0%b6%ae%e0%b7%8f%e0%b6%b4%e0%b6%b1%e0%b6%ba-%e0%b6%9a%e0%b6%bb%e0%b6%b8%e0%b7%94-linux-vps-%e0%b6%91%e0%b6%9a%e0%b6%9a/ vpn එකක් පාවිච්චි කරද්දී හොඳට බලන්න ඔනේ මොකද එක පෞද්ගලිකත්වයට බලපාන නිසා දකින…

Continue Readingනොමිලේ ගන්න පුලුවන් හොඳම VPN එක