“මං හිතන්නේ මට Depression” “මට මැරෙන්න හිතෙනවා”

"මං හිතන්නේ මට Depression" "මට මැරෙන්න හිතෙනවා" ඔයාගේ යාලුවා මේ විදියට ඔයාට කිව්වොත්, ඔයාට මොකක්ද කරන්න ඕනෙ? මොනවාද නොකරන්න ඕනේ? Depression තියෙන බොහොම දෙනෙක් දන්නේ නෑ තමන්ට depression තියෙනවා කියලා,…

Continue Reading“මං හිතන්නේ මට Depression” “මට මැරෙන්න හිතෙනවා”