මොකක්ද මේ Cisco Networking Academy එකක් කියන්නේ ??

Cisco Networking Academy කියන්නේ ලොකය පුරා තියෙන Education Academy යක් සහ පුද්ගලයින් සඳහා වන workforce development කරන වැඩසටහනකි. මෙය 1997 දී ආරම්භ කරන ලද Cisco Networking Academy එක අද වන…

Continue Readingමොකක්ද මේ Cisco Networking Academy එකක් කියන්නේ ??

මොකක්ද මේ CISCO කියන්නේ ?

Network ඉගෙන ගන්න ආස අයට වැදගත්ම දෙයක් තමා අද කතා කරන්න යන්නෙ. මොකද්ද මේ CISCO කියන්නේ ? IT කියන්නේ දැන් ලංකාවේ තියන trending ම මාතෘකාව කියල කවුරු හරි කිව්වොත් ඒකෙ…

Continue Readingමොකක්ද මේ CISCO කියන්නේ ?