පීනස් තෙෙලය | සියලු පීනසට

අවශ්‍ය ඖෂධ : සිවිය මුල් සැවැන්දරා මුල් සස්සඳ මුල් කළුවා අල කුඩුමිරිස්ස මුල් බෙලි මුල් හරන්කහ සෑදීම : මේය හැම සමව ගෙන පෝල් දමා කොටා […]

ඹෟෂධ වට්ටෝරුවල තනි වචනයේන් සදහන් ඔසු දැන ගැනීම සදහා

ඹෟෂධ වට්ටෝරුවල තනි වචනයේන් සදහන් ඔසු දැන ගැනීම සදහා අපේ පලවෙනි ලිපිය තමා මෙක හෙල වෙදකම පිලිබදව දිගටම එකතුවෙලා ඉන්න අපේ වෙබ් අඩවියත් එක්ක තවත් […]