දසමූල කෂාය

දසමූල කෂාය බෙලි මුල් මිදී මුල් තොටිල මුල් පලොල් මුල් ඇත්දෙබට මුල් අස්වැන්න පොල්පලා නෙරෙංච් එලබටු මුල් කටුවැල්බටු කලං 1 මදට 2 බැගින්

Continue Readingදසමූල කෂාය

පීනස් තෙෙලය | සියලු පීනසට

අවශ්‍ය ඖෂධ : සිවිය මුල් සැවැන්දරා මුල් සස්සඳ මුල් කළුවා අල කුඩුමිරිස්ස මුල් බෙලි මුල් හරන්කහ සෑදීම : මේය හැම සමව ගෙන පෝල් දමා කොටා මිරිකා ළිප තබා, කල්කයට :…

Continue Readingපීනස් තෙෙලය | සියලු පීනසට

ඹෟෂධ වට්ටෝරුවල තනි වචනයේන් සදහන් ඔසු දැන ගැනීම සදහා

ඹෟෂධ වට්ටෝරුවල තනි වචනයේන් සදහන් ඔසු දැන ගැනීම සදහා දෙදුරු : සුදුදුරු ,කළුදුරු දෙමොද : මහා අසමෝදගම් ,හීන් අසමෝදගම් හෝ කොරසානි දෙකසා : වියළි කහ ,වෙනිවැල්ගැට දෙසඳුන් : සුදු හඳුන්…

Continue Readingඹෟෂධ වට්ටෝරුවල තනි වචනයේන් සදහන් ඔසු දැන ගැනීම සදහා