ඇතුලට ගන්න කලින් බලලා ගමු

අද කතා කරන්නේ වටින වෙබ් එකක් ගැන :) මොකක් හරි file එකක් download කරද්දී අපි file එක download කරල තමා අපේ virus guard වලින් එක scan කරල බලන්නේ. VirusTotal කියන…

Continue Readingඇතුලට ගන්න කලින් බලලා ගමු