කට්ට කාගේන සිංහල type කරන්නේ නැතුව ලෙසියෙන්ම සිංහල type කරන්න පුලුවන් මෘදුකාංගයක්.

ලින්ක් එකට ගිහිල්ලා සිංහල type කරන මෘදුකාංගය download කරගෙන ස්ථාපනය කරගන්න.

DOWNLOAD

One Reply to “සිංහල type කරමු ලෙසියෙන්ම”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *