විපිඑන් ගැන

නොමිලේ ගන්න පුලුවන් හොඳම VPN එක

  • Post category:VPN
  • Post comments:3 Comments

මම මිට කලින් ලිපි දෙකක් ලියලා තියනව කොහොමද vpn එකක් හදන්නේ කියල එකත් බලන්න :) https://bocca.wtf/openvpn-linux-vps/ https://bocca.wtf/wireguard-vpn-%e0%b6%91%e0%b6%9a-%e0%b7%83%e0%b7%8a%e0%b6%ae%e0%b7%8f%e0%b6%b4%e0%b6%b1%e0%b6%ba-%e0%b6%9a%e0%b6%bb%e0%b6%b8%e0%b7%94-linux-vps-%e0%b6%91%e0%b6%9a%e0%b6%9a/ vpn එකක් පාවිච්චි කරද්දී හොඳට බලන්න ඔනේ මොකද එක පෞද්ගලිකත්වයට බලපාන නිසා දකින…

Continue Readingනොමිලේ ගන්න පුලුවන් හොඳම VPN එක

WireGuard VPN එක ස්ථාපනය කරමු Linux VPS එකක

  • Post category:VPN
  • Post comments:4 Comments

මම කලින් open vpn එක ගැන ලිපියක් දැම්මා එක බැලුවෙ නැත්නම් එකත් බලන්න හැබැයි open vpn එකට වඩා ටිකක් හොද vpn එකක් තමා wireguard කියන්නේ අපි අද කතා කරන්න යන්නේ…

Continue ReadingWireGuard VPN එක ස්ථාපනය කරමු Linux VPS එකක

OpenVPN ස්ථාපනය කරමු Linux VPS එකක

  • Post category:VPN
  • Post comments:8 Comments

අද අපි කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද vpn එකක් host කරගන්නේ කියලා vpn service දෙන වෙබ් එකකින් සල්ලී දිලා ගන්නේ නැතුව ඇයි අපි එකක් host කරගන්න යන්නේ ? vpn service දෙන…

Continue ReadingOpenVPN ස්ථාපනය කරමු Linux VPS එකක