ටොරන්ට් සිඩ් බොක්ස් ගැන

Ubuntu VPS එකක Deluge Seedbox එක ස්ථාපනය කරමු

අද අපි කථා කරන්න යන්නෙ කොහොමද Seedbox එකක් ඔයාගේ VPS එකෙ ස්ථාපනය කරගන්නේ කියලයි. දැන් අපි පොඩ්ඩක් කථා කරමු මොකක්ද Seedbox එකක් කියන්නේ කියල සරලව. අපි Torrent File Download කරද්දි…

Continue ReadingUbuntu VPS එකක Deluge Seedbox එක ස්ථාපනය කරමු