පීනස් තෙෙලය | සියලු පීනසට

අවශ්‍ය ඖෂධ : සිවිය මුල් සැවැන්දරා මුල් සස්සඳ මුල් කළුවා අල කුඩුමිරිස්ස මුල් බෙලි මුල් හරන්කහ සෑදීම : මේය හැම සමව ගෙන පෝල් දමා කොටා […]

ඹෟෂධ වට්ටෝරුවල තනි වචනයේන් සදහන් ඔසු දැන ගැනීම සදහා

ඹෟෂධ වට්ටෝරුවල තනි වචනයේන් සදහන් ඔසු දැන ගැනීම සදහා දෙදුරු : සුදුදුරු ,කළුදුරු දෙමොද : මහා අසමෝදගම් ,හීන් අසමෝදගම් හෝ කොරසානි දෙකසා : වියළි කහ […]