දසමූල කෂාය

  • බෙලි මුල්
  • මිදී මුල්
  • තොටිල මුල්
  • පලොල් මුල්
  • ඇත්දෙබට මුල්
  • අස්වැන්න
  • පොල්පලා
  • නෙරෙංච්
  • එලබටු මුල්
  • කටුවැල්බටු

කලං 1 මදට 2 බැගින්

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *