පීනස් තෙෙලය | සියලු පීනසට

අවශ්‍ය ඖෂධ :

  • සිවිය මුල්
  • සැවැන්දරා මුල්
  • සස්සඳ මුල්
  • කළුවා අල
  • කුඩුමිරිස්ස මුල්
  • බෙලි මුල්
  • හරන්කහ

සෑදීම :

මේය හැම සමව ගෙන පෝල් දමා කොටා මිරිකා ළිප තබා,

කල්කයට :

ඉඟුරු, ගම්මිරිස්, සුදුලූනූ, අබ, වදකහ, සුදුරු, කළුදුරු, අසමෝදගම්, වළඟසාල්, උළුහාල්, දේවදුරු, සාදික්කා, තිපල්, මේ හැම සමව ගෙන අඹරා තල තෙල්, එළගි තෙල්, එරඬු තෙල් වත් කර කකාරා රන්වන් පැහැය ආ විට බා නිවුණාට පසු පෙරා ප්‍රයෝජනයට ගනු.

ගුණ :

මෙය ඉස ගෑමට හා නස්‍යයට, හිසේ, කනේ, සියලුම රෝග සදහා ද, දහ අට පීනසට ද ගුණදායකය. තෙල් ගා සතියක් දිය නානු.

විශේෂ ස්තූතිය, වෛද්‍ය ශන්ති කුමාර ශකරාජ

ලි.ප.අංකය 8479(සර්වාන්ග) 4468 (සර්ප විෂ)

Leave a Reply