ඹෟෂධ වට්ටෝරුවල තනි වචනයේන් සදහන් ඔසු දැන ගැනීම සදහා

ඹෟෂධ වට්ටෝරුවල තනි වචනයේන් සදහන් ඔසු දැන ගැනීම සදහා

 • දෙදුරු : සුදුදුරු ,කළුදුරු
 • දෙමොද : මහා අසමෝදගම් ,හීන් අසමෝදගම් හෝ කොරසානි
 • දෙකසා : වියළි කහ ,වෙනිවැල්ගැට
 • දෙසඳුන් : සුදු හඳුන් ,රත් හඳුන්
 • තිකුළු (තිකටුක) : වියළි ඉඟුරු ,ගම්මිරිස්, තිප්පිලි
 • තිපල් : අරළු, බුළු ,නෙල්ලි
 • තිපල් සුවඳ : සාදික්කා මද, එන්සාල්, කරාබු නැටි
 • තිවග : කරාබු නැටි, සාදික්කා මද, වසාවාසි
 • ත්‍රිමධුර : ගිතෙල්, මී පැණි, සීනි
 • ත්‍රිජාත : එන්සාල්, කුරුඳු පොතු, කොල්ලන් කොළ
 • ත්‍රිලවණ : ගල් ලුණු, ලේවා ලුණු, සවිඳ ලුණු
 • ත්‍රිසම : අරළු, වියළි ඉඟුරු, උක් හකුරු
 • ත්‍රිසුගන්ධ : ත්‍රිජාතම වේ.
 • ත්‍රික්ෂාර : සර්වජික්ෂාර, යවක්ෂාර, පුෂ්කර
 • චතුර්ගන්ධ : සඳුන්, කපුරු, කොකුම්, තුවරලා නොහොත් කුරුක් තෙල්, තුවරලා, යොන්පුප් කොකුම්
 • චතුර්ජාත : එන්සාල්, කුරුඳු පොතු, කොල්ලන් කොළ, නාමල් රේණු
 • චතුර්විධපර්ණී : හල්වැන්න, පුස්වැන්න, මුස්වැන්න, මුංවැන්න
 • චතුරම්ල : ගොරකා, සියඹලා, ඇඹුල් දොඩම්, දෙහි
 • චතුරූෂණ : තිකුළු සහ තිප්පිලි මුල්
 • පංචාම්ල : ගොරකා, සියඹලා, ඇඹුල් දොඩම්, ලප්නාරං දෙහි හෝ නාරං
 • පංච ලවණ : ලේවා ලුණු, සුවස ලුණු, සවිඳ ලිණු , බළල් ලුණු, උද්භිද ලුණු
 • පංචකෝල හෙවත් පස්කුළු : තිප්පිලි, තිප්පිලි මල්, සිවිය, රත් නෙටොල්, වියළි ඉඟුරු
 • පංචාංගය : පොතු, කොළ, මුල් , ගෙඩි, මල්
 • පංච පොතු : නුග, දිඹුල්, ඇසතු, පුලිල, ගොරකා යන මෙවායේ පොතු
 • ෂඩුෂණ : පංචකෝල සහ ගම්මිරිස්
 • අෂ්ටමූත්‍ර : මී ගව, එළු, බැටළු, කොටළු, අශ්ව, ගව, ඔටු, ඇත් යන මොවුන්ගේ කිරි / මුත්‍ර
 • අෂ්ට කවණ : සුවඳ,සවිඳ,කළු,ලේවා,මැටි,බළල්, උද්භිද, රෝම යන ලුණු

අපේ පලවෙනි ලිපිය තමා මෙක හෙල වෙදකම පිලිබදව

දිගටම එකතුවෙලා ඉන්න අපේ වෙබ් අඩවියත් එක්ක

තවත් අලුත් ලිපියකින් හමුවෙමු

This Post Has 7 Comments

 1. Gayan

  මුස්වැන්න කියන්නේ මොනවාද..

  1. Udara Kalana

   එහෙම එකක් නැ ප්‍රශ්නේ හරිද ?

 2. Kiara

  දෙව්දුරු කියන්නෙ මොනවාද ? (දුරු වර්ගයක්)

 3. Kiara

  දෙව්දුරු කියන්නෙ ? (දුරු වර්ගයක්)

  1. Udara Kalana

   දේවදුරු – සූදුරු වලට වඩා පොඩ්ඩක් ලොකුයි

Leave a Reply