තමා වෙනස් කළ හැක්කේ තමාටම පමණි.

තමා වෙනස් කළ හැක්කේ තමාටම පමණි.....ඔයත් ආස දෙයක් කැමති දෙයක් කරන්න බෑ කියල පස්සට යන කෙනෙක් නම් අනිවාර්යයෙන් කියවන්න........ ඕනෙම කෙනෙකුට පුලුවන් තව කෙනෙකුට ඕනෙම දෙයක් කියන්න අපි අවට ඉන්න…

Continue Readingතමා වෙනස් කළ හැක්කේ තමාටම පමණි.