අපේ වෙබ් පිටුවට android phone වලින් එන අයට අපි app එකක් හදල තියනවා 🙂

දුරකථනයට හානි කරන කිසිම දෙයක් මෙම ගොනුවට අයත් නොවේ

https://www.virustotal.com/gui/file/da42f84fcd7fcd04fbc9442c97beeba3edcd2988bfafd8daf3bcbadd4823903e/detection

ඇප් එක ලගදීම Google Play එකට upload කරනවා දැනට අපේ site එකෙන් download කරගන්න

2000+ Downloads