අපි බොක්ක වෙබ් පිටුව පටන්ගත්තේ තාක්ෂණික පැත්තට අදාල දෙවල් ගැන ලිපි ලියන්න ඉතින් අපි හිතනවා ඔයාලට බොක්ක වෙබ් පිටුවෙන් වැඩක් ගන්න පුලුවන් වෙයි කියලා.

ඔයාලටත් පුලුවන් අපේ වෙබ් පිටුවට ලියන්න අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න ඔයාගේ දැනුම බෙදාගන්න.

ඔයා කැමතිනම් අපේ බොක්ක වෙබ් පිටුවට ලියන්න අපිට mail එකක් දාන්න 😀 in[email protected]

Contact Us